1. 1. Общи положения

Благодарим за интереса Ви към нашата фейсбук страница и нашата фирма.

На нашата фейсбук страница слагаме и линкове към други интернет страници; това се извършва единствено за информационни цели. Грижливо проверяваме външни линкове. Не носим обаче отговорност за съдържанието и сигурността на тези външни линкове.

Ние защитаваме личните Ви данни при тяхната регистрация и обработване, и при посещението Ви на нашата интернет страница. Подробна информация ще намерите по-долу.

1.1. Администратор на личните Ви данни

АРТРА ЕООД
ЕИК 115818958, град Пловдив, ул.“К. Величков“ №2, вх. Б ет. 2

Интернет страница: https://www.artra.bg  Имейл: office@artra.bg

Моля изпращайте въпросите си по отношение на защитата, на личните данни по имейл или поща, на посочените данни за контакт.

1.2 Компетентни надзорни органи

Комисия за Защита на личните данни (КЗЛД) 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 Телефон: +359 2/91-53-518
Имейл: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: http://www.cpdp.bg

 1. 2. Обработвани данни

2.1. Кои лични данни се обработват и откъде се появяват?

Ние обработваме следните лични данни, които получаваме от вас в рамките на нашите бизнес отношения:

Към личните данни спадат Вашите персонални данни (име, адрес, данни за контакт, дата и място на раждане, националност, служебни данни и т.н.), данни за легитимация (напр. данни от личната карта) и данни за идентификация (напр. образец на подпис). Освен това към тях могат да спадат и данни за поръчки (напр. нареждания за плащане), данни от изпълнението на нашите договорни задължения (напр. данни за полиците), рекламни данни и данни за дистрибуция, данни от документация (напр. протоколи от консултации), данни от регистри, информации от електронния Ви обмен с нашата група, резултати от обработването, които AРТРА сама генерира, както и данни, които са необходими за изпълнение на законови и регулаторни задължения.

Освен това обработваме данни, които получаваме по допустим начин от Вашите кредитори и от публично достъпни източници (напр. Търговски регистър, Имотен регистър, медии). Може да получим също и данни от органите (напр. съд) или лица със суверенни правомощия.

Ние ще Ви информираме съгласно нашите задължения за информиране (според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)).

Не при всеки случай разполагаме с всички горепосочени данни.

2.2. Лични данни на деца

Ние не сключваме договори с непълнолетни лица и не сме и оправомощени за това. Давайки съгласието си при онлайн договори или при онлайн услуги и т.н., Вие удостоверявате че не сте дете, т.е. в България сте навършили 14 години, или обаче е налице съгласието на законните Ви представители.

 1. 3. Цели и правни основания за обработване на лични данни

3.1. Изпълнение на договор съгласно ЗЗЛД

Ние сме фирма за декоративни мазилки и бои, както и дизайнерски интериорни решения. Вашите лични данни се обработват в рамките на нашите търговски взаимоотношения с клиентите и доставчиците. Към тях спадат електронно изготвени, запаметени и архивирани документи (като напр. кореспонденция) за предлагане или сключване на договори за доставка на материали или изпълнение на други подготвителни работи; към тях спадат и качени от Вас снимки и други документи. Данните ви биха могли да бъдат предоставени на фирма , изпълняваща полагането на декоративни мазилки- само и изключително, след ваше писмено съгласие.

3.2 Обработване за изпълнение на правно задължение

Правните разпоредби също изискват да обработваме личните Ви данни, напр.:

Сведения по наказателно дело за прокуратурата и съда, както и за данъчно-наказателни служби за преднамерени финансови злоупотреби: Наказателен кодекс, Данъчно-наказателен закон, предотвратяване на измами, злоупотреба с услуги или пране на пари, обработване за статистически цели, регулации за съобщаване на вероятни злоупотреби.

3.3. Обработване за целите на легитимните интереси съгласно ЗЗЛД

За целите на легитимните интереси на администратора и на АРТРА ЕООД може да бъдат обработени лични данни в рамките на преценка на интересите извън фактическото изпълнение на договора.

При това се касае по-специално за следното обработване на лични данни:

 • IT-услуги и гарантиране на сигурността на мрежата и информацията
 • Маркетинг и директна реклама
 • Контрол и оптимизиране на офертите
 • Консултации и обмен на данни за изпълнение на възложени поръчки
 • Мерки за управление на бизнеса и развитие на услуги и продукти
 • Прокарване на правни претенции чрез съдебни и извънсъдебни производства
 • Предпазване от измами, злоупотреби с услуги или пране на пари
 • Обработване за статистически цели
 • Обработване за пазарни проучвания
 • Регулации за съобщаване на предполагаеми злоупотреби

Освен АРТРА ЕООД, на които директно сте възложили поръчки, по изпълнението на договора могат да работят други участващи – счетоводна къща, фирми изпълняващи услуги по полагане на декоратвини повърхности доставчик на ІТ-услуги и други.

По отношение на предаването на данни на АРТРА ЕООД и на други трети лица искаме да обърнем внимание на това, че сме задължени да спазваме поверителността на данните и поради това и за конфиденциалност по отношение на всякаква информация и факти, които са отнасят до клиента и са ни били доверени или сме имали достъп въз основа на бизнес отношенията ни. Всички сътрудници АРТРА ЕООД, които могат да имат контакт с данните Ви, както и всички (под-) изпълнители на поръчката се задължават в писмен вид да спазват конфиденциалност и да извършват обработка само след нареждане.

3.4. Обработване, за което ни давате съгласието си съгласно ЗЗЛД

Обръщаме внимание на това, че съобщените данни могат да бъдат обработвани и въз основа на Вашето съгласие, напр. данни за контакт за изпращането на бюлетини и друга информация, оферти за декоративни повърхности, както и други оферти за услуги на нашите  партньори или снимки на клиенти за посочване на референции или или снимки и данни за контакт на сътрудници на интернет страницата.

Ако за обработването на личните Ви данни е необходимо съгласието Ви, ние ги обработваме за съответната цел едва след Вашето изрично съгласие.

Може да оттеглите даденото съгласие по всяко време. Чрез оттеглянето на съгласие не се засяга законосъобразността на извършеното въз основа на това съгласие до оттеглянето му допустимо обработване.

3.5. Съществува ли задължение за предоставяне на Вашите лични данни? Какво се случва, ако не желаете това?

За нашите бизнес отношения ние се нуждаем от множество от Вашите лични данни. Без Вашето име и адрес ние напр. не може да Ви предложим услуга за полагане на декоратвини повърхности от наши партньори. Ако не знаем данните на фирмата ви или вашите лични данни, не можем да ви издадем фактура. Като обобщение- трябва да обработим личните Ви данни винаги тогава, когато е необходимо за бизнес отношенията въз основа на договор или на правна разпоредба. Ако не желаете това, то е възможно да не можем да Ви предложим определени продукти или да не е позволено или да не можем да Ви предоставим определени услуги. Ако може да обработваме личните Ви данни изключително въз основа на съгласието Ви, Вие на сте задължени да дадете съгласието си и да ни предоставите данните.

3.6. Съществува ли автоматизирано вземане на решения, включително профилиране съгласно ЗЗЛД?

Не, не съществува. При посредничество за застраховка може да проверим платежоспособността чрез запитвания до доставчици на кредитна защита. Оценяването на такава справка никога не се извършва автоматизирано.

 1. 4. Предаване и съхранение на лични данни

4.1. На кого се предават личните Ви данни?

Защитата на личните Ви данни е важна за нас. Поради това по принцип лични данни се предават само, ако за това съществува договорно или правно задължение или това е необходимо за целите на нашите предимно легитимни интереси (напр. при продажба към юридическо лице и/ или нужда от издаване на фактура) или иначе въз основа на съгласието Ви. Личните Ви данни могат да се предават на:

 • Партньор или служител на АРТРА ЕООД за обслужване на клиенти- данните са необходими за изпълнение на съответните ни задължения или по друг начин за извършването на услугите ни;
 • Публични служби и институции, доколкото сме правно задължени за това (напр. занаятчийски служби като надзорни служби, финансови служби).
 • Упълномощени от нас трети лица, напр. адвокат. Третите лица се задължават чрез договор да боравят конфиденциално с личните Ви данни и да ги обработват само в рамките на изпълнението на услугите
  Предаване на данните на трети лица може да се извърши и в случай, когато сте се съгласили с предаването.

4.2. Ще бъдат ли предадени личните ми данни в трета държава?

Предаването в трета държава не се извършва от АРТРА.

4.3. Колко време се съхраняват личните Ви данни?

Личните Ви данни се съхраняват във всеки случай толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на съответните цели. Извън това законово е предписано за какъв срок трябва да съхраняваме данните. Тези задължения за съхраняване могат да съществуват и тогава, когато вече не сте наш клиент.

4.4. Какви мерки за сигурност се спазват при обработването на личните данни?

Защитата на личните данни и сигурността им са важни за нас. Ние прилагаме технически и организационни мерки, за да защитим обработването на личните данни. Това се отнася по-специално за защитата на личните Ви данни срещу непреднамерено или неправомерно унищожение, загуба, промяна или неправомерно разкриване респ. неправомерен достъп до лични данни, които се предават, запаметяват или обработват по друг начин.

Мерките за защита обхващат напр. приложението на модерен софтуер за сигурност и методи за кодиране, физически контрол на достъпа, концепции за оторизация, използване на псевдоними и други мерки за защита и възпрепятстване на атаки отвън и отвътре.

 1. 5. Онлайн медии

5.1. Бисквитки

На различни места на нашата интернет страница се използват бисквитки. Според актуалното състояние на техниката бисквитките не могат да изпълняват програми или да пренесат вируси върху Вашия компютър. Общо взето бисквитките са малки текстови файлове, които разпознават потребителя, ако Вие отново използвате интернет страницата. При това обаче не се съхраняват лични данни като име и адрес. Значи не може да бъдете идентифицирани чрез съответната информация.

5.2. Услуга за уеб анализ Google Анализ

АРТРА извършва Гугъл аналииз на клиентите си по следния начин:

Кои данни се обхващат чрез проследяването?

 • Общото време, което потребителят прекарва на интернет страницата;
 • Времето, което прекарва потребителят на специфична страница на интернет страницата и в каква последователност посещава тези страници;
 • Вътрешни линкове, върху които се кликва (базирана на URL на следващата посетена страница);

Допълнително при всеки нов тракер IP-адреса, user agent string (дава информация за използваните браузър, операционна система и настройки на език), както и първото посещение на интернет страницата се използват за определяне на следните точки:

 • Географски данни на потребителя;
 • Кой браузър и каква операционна система се използват;
 • Размер на монитора и използват ли се Flash или Java;
 • Отнасящите се към това интернет страници.

Горната информация по правило се предава и запаметява върху сървър на Гугъл, който вероятно се управлява в САЩ. За тази страница е активирана функцията анонимност на IP. По този начин IP-адресът Ви незабавно (напр. чрез изтриване на последните 8 бита) получава псевдоним. Така е възможна само груба локализация. По този начин IP-адресът Ви се съкращава преди предаването. В изключителни случаи IP-адресът първо се предава и впоследствие се съкращава от самия Гугъл. За тези случаи, в които се предават лични данни в САЩ, Гугъл се подчинява на EU-US Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

С помощта на събраните данни Гугъл предоставя на оператора на интернет страницата данни за използването на интернет страницата, както и демографски данни на посетителите.

Гугъл посочва, че изпратения от браузъра Ви в рамките на Гугъл Анализ IP-адрес не се съединява с други данни на Гугъл. Възможно би било, лични данни и профили на потребители на интернет страницата на Гугъл да бъдат обработени за други цели, върху които нямаме и не може да имаме влияние.

Правно основание за използването на Гугъл Анализ е ЗЗЛД. Чрез използването на нашата интернет страница Вие се съгласявате, че поставяме бисквитки. Може така да настроите браузъра си, че преди използването на бисквитка да е необходимо получаването на съгласие или изцяло да се блокира използването на бисквитки. Как това се извършва в детайл може да видите в инструкциите на производителя на браузъра. Чрез деактивирането може евентуално да бъде ограничена функционалността на интернет страницата ни.

Допълнително може да предотвратите вземането и използването на данни от бисквитките си директно при Гугъл. За тази цел Гугъл предоставя специална приставка за браузъра: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=au

5.3. Социални мрежи

Ние работим съвместно с различни социални мрежи. Ако използвате тези социални мрежи, браузърът Ви автоматично ще се свърже със съответната мрежа. При това той предава Вашия IP-адрес и друга информация, като напр. бисквитки, ако сте посещавали преди съответната платформа.

Доколкото е възможно, избягваме този начин на предаване на данни дотогава, докогато реално използвате някоя от тези платформи. Чрез кликване върху съответния символ (напр. логото на Фейсбук) Вие посочвате, че сте съгласни да общувате с избраната платформа и че на тази социална платформа ще бъде предадена информация за Вас, напр. IP-адреса Ви.

На нашата интернет страница съществува възможността чрез приставки да се създаде контакт с различни социални мрежи. Това са Facebook Ireland Ltd., и Instagram.

Нямаме влияние върху обхвата и съдържанието на данните, които се изпращат на съответния администратор на социалната мрежа, след като се кликне върху съответната приставка. Ако искате да се информирате относно вида, обхвата и целта на събираните от администраторите на тези социални мрежи данни, Ви препоръчваме да прочетете разпоредбите за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

5.4. Формуляр за контакт

Вашите данни вкл. личните данни от формуляра за контакт с цел обработване на запитването Ви се изпращат до нас чрез собствения ни мейл сървър, обработват се и се запаметяват. Без Вашето съгласие тези данни не се използват или предават. Без тези данни не може да обработим запитването Ви.

С използването на нашия формуляр за контакт Вие потвърждавате, че не сте дете, тоест в България сте навършили 14 години, или обаче е налице съгласие на законните Ви представители.

Обработването на личните данни се извършва въз основа на законовите разпоредби на Закона за телекомуникациите, както и на ЗЗЛД.

 1. 6. Вашите права

По всяко време имате право на справка, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на запаметените Ви данни, на възражение срещу обработването, както и право за преносимост на данните съгласно предписанията на правото за защита на личните данни. В тези случаи моля се обърнете към администратора на данните Ви от точка 1.1.

За да не попаднат данните Ви в грешни ръце или някой противно на волята Ви да може да изтрие данните Ви, трябва при всяко запитване да контролираме идентичността Ви.

Може да подадете жалба при компетентния надзорен орган:

Комисия за Защита на личните данни (КЗЛД) 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 Телефон: +359 2/91-53-518
Имейл: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: http://www.cpdp.bg

В детайл имате следните права:

6.1. Право на достъп

Съгласно чл. 26 и 28 на ЗЗЛД, администраторите трябва да дадат достъп на всеки субект на данни за обработваните от тях лични данни.

6.2. Коригиране и изтриване

Съгласно чл. 28а на ЗЗЛД, като субект на данните имате право да изискате коригиране и изтриване на свързаните с Вас лични данни.

6.3. Ограничаване на обработването

Съгласно ЗЗЛД съществува право на ограничаване, на обработването, на свързаните с Вас лични данни.

6.4. Преносимост на данните

Съгласно Глава 6 на ЗЗЛД имате право за преносимост на данните. Това е правото при посочените там условия да получите предоставени от самите Вас данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да предаде тези данни на друг администратор.

6.5. Право на възражение

Съгласно чл. 34а на ЗЗЛД субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, и което е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или трети лица. Това е валидно и за профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Може да възразите по всяко време срещу обработването на данни с цел директна реклама (напр. Spotlight или бюлетини) с действие и за в бъдеще.

 1. 7. Автоматизирано вземане на решения

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения съгласно ЗЗЛД за решения за обосноваване и установяване на бизнес отношения.

 1. 8. Адаптация на настоящата декларация

Настоящата декларация заменя всички предишни версии. Ние си запазваме правото при необходимост да адаптираме настоящата декларация към променени обстоятелства. Актуалната версия на декларацията за защита на личните данни ще намерите на нашата интернет страница www.artra.bg